POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej agreslex.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) jest Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN
(dalej jako „Administrator”), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność Użytkownika. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem, w szczególności
z powołanym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@agrescapital.pl.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

I. Ogólne informacji

 1. Użytkownik strony www.agreslex.pl podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne do skutecznego przesłania do kancelarii formularza kontaktowego: agreslex.pl/kontakt.
 2. Korzystając ze strony www.agreslex.pl oraz kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik może
  w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim wypadku prosimy o kontakt bezpośrednio
  z Administratorem.
 4. W związku z prowadzoną działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • firmie ubezpieczeniowej, w przypadku konieczności naprawienia szkody,
  • podmiotom odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  • innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.
 1. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możemy zostać zobowiązani do przekazania pozyskanych danych osobowych także innym podmiotom.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 4 pkt 9 RODO.

 

II. Sposoby gromadzenia danych osobowych

Administrator gromadzi dane osobowe między innymi:

 • na podstawie informacji przekazywanych podczas spotkań i na podstawie zawartych z nami umów, podczas kontaktu telefonicznego, listownego, mailowego i innych form komunikacji,
 • podczas wypełniania (osobistego lub przez nas) wszelkiej innej dokumentacji,
 • z publicznie dostępnych źródeł lub od osób trzecich, gdy zachodzi konieczność weryfikacji pozyskanych na temat Użytkownika informacji.

 

III. Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną
  lub w celu podjęcia niezbędnych działań w jego imieniu przed podpisaniem umowy. W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, elektroniczną, listowną, do sporządzenia oferty dotyczącej oferowanych przez nas usług, świadczenia usług zgodnie z zapisami umowy lub na innych ustalonych zasadach.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy jeśli jest to niezbędne do realizacji słusznych interesów Administratora, w szczególności dla administracji i zarządzania naszą działalnością.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy także w celu wypełnienia zobowiązań prawnych,
  którym podlegamy. W tym zakresie wykorzystujemy dane osobowe do spełnienia wymagań zgodności i obowiązków regulacyjnych, takich jak przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymogi organów podatkowych, wszelkich sądów właściwych lub organów administracji publicznej.
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzamy również do celów podatkowych i rachunkowych.

 

IV. Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez Administratora dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

 1. świadczenia usług prawnych lub wykonywania umów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. dokonania wyceny usługi, zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych oraz jej wykonania
  (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
 3. kontaktu telefonicznego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. wystawienia faktury i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. przechowywania nieopłaconych zadań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. archiwalnych i dowodowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. prowadzenia monitoringu w przypadku osobistego wstępu na teren biur Agres Capital Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. zbierania danych osobowych w związku z działalnością AgresLex oraz w innych celach, np. zawierania i utrzymywania kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe do czasu ustania celu ich przetwarzania (w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu agreslex.pl
  lub wykonywaniem usługi np. obsługa reklamacji) lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych może być kontynuowane jeśli wymagają tego przepisy prawa.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych w celu realizacji łączącej umowy (termin liczony od końca roku, w którym zrealizowana została umowa), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy też ustalenia, ochrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach związanych z uzasadnionym interesem Administratora.


 

VI. Formularz kontaktowy

 1. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
  pod adresem agreslex.pl/kontakt wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  • imienia i nazwiska/firmy,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu.
 2. W szczegółowej części formularza kontaktowego Użytkownik formułuje wiadomość/pytanie do Administratora w sposób precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie formularza kontaktowego ma na celu przekazanie do AgresLex lub Administratora podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej lub innej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego nie rodzi po stronie Użytkownika ani AgresLex żadnych zobowiązań finansowych lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z AgresLex.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w szczególności w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 

VII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Korzystający ze strony www.agreslex.pl ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia, gdy jest to konieczne.
 3. W niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności gdy istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Zmiany polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie aktualnej Polityki Prywatności na stronie internetowej agreslex.pl.