Regulamin

I. Postanowienia ogólne

  1. Strona pod domeną https://agreslex.pl jest stroną o charakterze informacyjnym i jest prowadzona w celu prezentowania za pośrednictwem sieci Internet oferty usługowej Kancelarii Prawnej AgresLex (dalej: Kancelaria).
  2. Administratorem strony agreslex.pl jest Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461761, NIP 525-255-57-63, REGON 146671333 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 PLN.
  3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   • Serwis – system stron www funkcjonujący pod domeną agreslex.pl prowadzony i funkcjonujący zgodnie z Regulaminem;
   • Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu określający zasady funkcjonowania Serwisu;
   • Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.
  4. Na stronie agreslex.pl w zakładce kontakt znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Kancelarii.

II. Usługi

  1. Zamawiając usługę prawną Użytkownik jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
  2. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu prezentacji informacji dotyczących Kancelarii i świadczonych przez nią usług oraz udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.). Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
  4. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, a w szczególności polega na:
   • udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji o usługach świadczonych przez Kancelarię;
   • udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Kancelarii.
  5. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:
   • połączeniem z siecią Internet;
   • sprzętem końcowym (komputer, smartfon, tablet, etc.) i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na jego ekranie dokumentów HTML, akceptującymi pliki „cookies”.
  6. Widoczne na stronie agreslex.pl ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  7. Kancelaria może odmówić świadczenia usługi w przypadku, gdyby jej wykonanie naruszałoby przepisy prawa lub zasady etyki.
  8. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych klientowi przez kancelarię w związku ze świadczoną usługą prawną.
  9. Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność informacji i danych zamieszczonych przez siebie w polach aktywnych formularzu zgłoszeniowego przed ich wysłaniem.
  10. Wiadomość wysłana przez klienta za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (wysłanie pytania) jest równoznaczne z zapytaniem ofertowym przesłanym do Kancelarii, które nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych po stronie klienta.
  11. Kancelaria nie odpowiada za treść wysłaną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego oraz jej kompletności z punktu widzenia potrzeb i interesu klienta, który spowodował decyzję o skorzystaniu z usług prawnych kancelarii.

III. Dane osobowe

  1. Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49.
  3. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych uregulowany jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie agreslex.pl

IV. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu dokonanych przez Użytkowników, można zgłaszać na adres e-mail Kancelarii bok@agreslex.pl.
  2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Kancelarii na Stronie (np. tekst i obrazy) stanowią własność Kancelarii lub podmiotów współpracujących.